Zakończyło się szóste i ostatnie spotkanie konsultacyjne Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

23.10.2013
Przewodniczył mu wiceminister Paweł Orłowski. We wszystkich spotkaniach wzięło udział blisko tysiąc osób.

- PO WER, choć finansowany z tego samego funduszu, nie jest prostą kontynuacją Programu Kapitał Ludzki (PO KL). Na podstawie doświadczeń z perspektyw 2004-2006 oraz 2007-2013 zdecydowaliśmy się dalej decentralizować Europejski Fundusz Społeczny w Polsce. 72 proc. EFS będzie zarządzane i wdrażane w programach regionalnych. Te środki przeznaczymy na wsparcie konkretnych osób. Pozostałe fundusze trafią do PO WER. Zainwestujemy je głównie w rozwiązania systemowe, które będą podstawą do działań indywidualnych na poziomie regionalnym – zapowiedział wiceminister Orłowski podczas wystąpienia otwierającego spotkanie.

Proponowana alokacja na PO WER to prawie 3,2 mld euro (kwota ta może ulec zmianie w wyniku konsultacji). Te pieniądze mają głównie wspierać wybrane polityki publiczne (zatrudnienie, zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa, wspieranie działalności przedsiębiorstw, edukacja, zdrowie, dobre rządzenie), szkolnictwo wyższe, zatrudnienie młodych (15-24 lata), programy w zakresie staży i praktyk zagranicznych dotyczących kształcenia zawodowego oraz działania nietypowe, innowacyjne, ponadnarodowe, które pozwolą wypracować nowe rozwiązania i przygotować je do powszechnego zastosowania.

Wiceminister Orłowski podkreślił, że w PO WER pojawią się także rewolucyjne rozwiązania, niestosowane lub dopiero testowane w obecnej perspektywie. – Chcemy wprowadzić Rejestr Usług Rozwojowych, który ma być ogólnopolską bazą podmiotów szkoleniowych uczących za publiczne pieniądze. Dodamy do tego element popytowy w postaci bonu edukacyjnego dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje. Ma to dostosować ofertę szkoleń do rzeczywistych potrzeb odbiorców wsparcia. Szerzej wykorzystamy też instrumenty zwrotne, np. w formie pożyczek na założenie własnej firmy – poinformował.

Sektor szkolnictwa wyższego w PO WER przedstawiła dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. W tym obszarze fundusze zostaną przeznaczone na:

  • zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (np. kierunki zamawiane, programy kształcenia opracowane wspólnie przez uczelnie i pracodawców, staże dla studentów i doktorantów);
  • podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom właściwych warunków rozwoju (np. zamawiane kierunki doktoranckie, lepsze programy studiów doktoranckich);
  • zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej w szkolnictwie wyższym (np. większa oferta studiów w językach obcych, międzynarodowe programy umożliwiające studiowanie osobom z zagranicy, większa liczba uznanych wykładowców zagranicznych);
  • poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w uczelniach (np. rozwój kompetencji kadr zarządzających uczelniami, staże i szkolenia dla nauczycieli akademickich i doktorantów, informatyczne narzędzia, takie jak repozytorium prac dyplomowych czy obsługa programów antyplagiatowych).

Było to ostatnie spotkanie konsultacyjne. Poprzednie odbyły się w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Białymstoku. Wzięło w nich udział około 820 osób.

Do tej pory zgłaszane uwagi dotyczyły m.in. koordynacji i spójności EFS, planowanych uproszczeń w systemie wdrażania oraz poszczególnych części programu. Szczegółowe informacje na temat możliwości uczestnictwa w konsultacjach oraz projekt programu dostępne są na stronie internetowej www.efs.gov.pl.

Konferencja odbyła się 22 października 2013 r. w Warszawie.