Zapytanie ofertowe na usługę opracowania projektu graficznego dotyczącego wdrażania Działania 2.16 PO WER

26.11.2015
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert dotyczących wykonania usługi polegającej na opracowaniu projektu graficznego dotyczącego wdrażania Działania 2.16 PO WER.

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla IP w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na 2015 r., w części dotyczącej „Informacji i promocji”.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej, zgodnie z formularzem ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 na adres mailowy: malgorzata.faszczewska [at] kprm.gov.pl, nie później niż do dnia 2 grudnia br. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zostanie poproszony o złożenie do IP  w KPRM wersji papierowej dokumentów. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z. 2013r., poz. 907, z późn. zm.). Informacja ta ma na celu rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zrealizowania ww. zamówienia.

W przypadku powstania okoliczności uniemożliwiających realizację zadania w przewidzianym terminie, IP w KPRM zastrzega możliwość rezygnacji z organizacji powyższego zamówienia.

 

Poniżej zamieszczono niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.