Zlecenie usługi wykonania audytu zewnętrznego Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL realizowanego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w KPRM w 2013 r.

30.04.2014
Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wypełniając zobowiązania wynikające z Zasad realizacji Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, planuje zlecenie wykonania usługi audytu zewnętrznego Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2013 rok (RPD PT PO KL).

Zapraszamy Państwa do przesyłania ofert dotyczących możliwości wykonania ww. usługi.  Nadesłane oferty ocenione zostaną pod kątem: ceny, doświadczenia w zakresie przeprowadzonych audytów z EFS oraz czasu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia audytu w siedzibie IP 2. Szczegółowe informacje nt. poszczególnych kryteriów wraz z podaniem ich znaczenia i wagi zamieszczono poniżej.

Termin realizacji usługi audytowej w siedzibie zamawiającego powinien zakończyć się przed dniem 13 czerwca 2014 r. Raport z audytu powinien zostać dostarczony do siedziby zamawiającego nie później niż do dnia 23 czerwca 2014 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi informacjami i składania ofert dotyczących  przeprowadzenia audytu zewnętrznego w IP 2 w KPRM wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mailowy: magdalena.matulinska [at] kprm.gov.pl, w terminie do dnia 9 maja br. Wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie poproszony o przekazanie oferty w formie papierowej na adres siedziby zamawiającego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny
lub mailowy do Pani Magdaleny Matulińskiej, tel. 22 694 66 74,
e-mail: magdalena.matulinska [at] kprm.gov.pl.