Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

27.10.2015
W dniu 22 października 2015 r. Pani Minister Iwona Wendel podpisała zmienioną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące elementy dokumentu:

Rozdział I – Ogólny opis PO oraz głównych warunków realizacji

 

Wprowadzenie informacji o zmianie definicji partnerów społecznych w PO WER w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), uchylającej ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.).

Rozdział II – opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych Działań/ Poddziałań

 

 1. Doprecyzowano opisy dotyczące trybów wyboru projektów (ze wskazaniem beneficjenta w ramach trybu pozakonkursowego) w części typów projektu w zakresie działań MPiPS, w których do tej pory nie były dokonane ustalenia. Zmiany dotyczą:
 • Działania 2.4, typ operacji 9 – realizacja w trybie konkursowym,
 • Działania 2.5, typ operacji 6 – realizacja w trybie pozakonkursowym, ze wskazaniem MPiPS jako beneficjenta,
 • Działania 2.9, typ operacji 7 – realizacja w trybie pozakonkursowym, ze wskazaniem MPiPS jako beneficjenta.
 1.  Wprowadzono nowego beneficjenta do katalogu beneficjentów Poddziałania 2.15 – Związek Rzemiosła Polskiego,
 2. W działaniu 2.16 rozszerzono grupę docelową o urzędy administracji publicznej,
 3. W działaniu 2.17 rozszerzono grupę docelową o: sądy powszechne, jednostki organizacyjne prokuratury, urzędy administracji publicznej;
 4. W działaniu 2.18 rozszerzono grupę docelową o urzędy administracji publicznej,
 5. W działaniu 2.19 rozszerzono grupę docelową o urzędy administracji publicznej,
 6. W działaniu 3.2 doprecyzowano opis trybów wyboru projektów i zakresu stosowania trybu konkursowego oraz pozakonkursowego.
 7. W Działaniu 4.1 szczegółowy katalog beneficjentów zastąpiono sformułowaniem „Ze względu na specyfikę Działania 4.1, w którym przewiduje się realizację projektów ze wszystkich celów tematycznych EFS, każdorazowo typ beneficjenta jest określany w kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych konkursów zawartych w Rocznym Planie Działania”.
 8. W Działaniu 4.2 zmieniono grupę docelową w typie projektu nr 2 usuwając limit wiekowy uczestników. Grupę docelową określono jako „osoby młode wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym”.
 9. W działaniu 5.2 uzupełniono możliwość realizacji typu operacji nr 2 w trybie konkursowym. We wszystkich opisach działań w Rozdziale II SZOOP doprecyzowano wysokość wkładu własnego na z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Załącznik nr 2b - Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 • W PI 9v (oś II) zaktualizowano nazwę wytycznych - Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
 • W PI 8vi (oś V) dostosowano nazwę wskaźnika w wierszu 8 do zapisów PO WER, właściwa nazwa wskaźnika to „liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS”.
 • W PI 9i (oś II) dodano w definicji wskaźników dotyczących nabywania kompetencji doprecyzowanie, że etapy I i II mogą być określone również w regulaminie konkursu.
 • W PI 9iv (oś II) dodano w definicji wskaźników dotyczących podniesienia kompetencji doprecyzowanie, że etapy I i II mogą być określone również w regulaminie konkursu.
 • W PI 9iv (oś V) dodano do nazwy wskaźnika w wierszu 13 sformułowanie „i kontroli” zgodnie z zapisami PO WER, prawidłowa nazwa wskaźnika brzmi: „Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli”. Doprecyzowano także definicję wskaźnika poprzez dodanie sformułowania „i kontroli” w miejscach, w których mowa o zakresie podniesienia kompetencji przez pracowników podmiotów leczniczych.
 • W PI 9iv (oś V) usunięto definicję wskaźnika „Liczba modeli analitycznych na rzecz ochrony zdrowia opracowanych w programie”, ze względu na brak tego wskaźnika w PO WER.
 • W PI 9v (oś II) dodano w definicji wskaźnika Liczba pracowników ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, którzy w wyniku wsparcia EFS podnieśli kompetencje w zakresie standardów usług oraz zamówień publicznych doprecyzowanie, że etapy I i II mogą być określone również w regulaminie konkursu.
 • W PI 11i (oś II) dodano w definicji wskaźników dotyczących nabywania/podnoszenia kompetencji doprecyzowanie, że etapy I i II mogą być określone również w regulaminie konkursu. W PI 10iii (oś V) przeformułowano nazwę wskaźnika w wierszu 5, dostosowując ją do zapisów PO WER. Prawidłowa nazwa wskaźnika powinna brzmieć „Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”.
 • W Osi IV doprecyzowano definicję wskaźnika liczba osób, które nabyły kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu. Uzupełniono definicję o sposób weryfikacji kompetencji w przypadku projektów mobilności ponadnarodowej, które nie są komplementarne do działań programu Erasmus +.
 • W PI 8iv doprecyzowano definicje wskaźnika liczba pracowników instytucji publicznych, którzy nabyli kompetencje w zakresie równości szans płci. Doprecyzowano, że etapy I i II mogą być określone również w regulaminie konkursu.
 • W Osi III doprecyzowano definicje wskaźników: 1. liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS, 2. liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne, 3. liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze. Doprecyzowano, że etapy I i II mogą być określone również w regulaminie konkursu.
 • W definicji wskaźnika liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju usunięto zapis dot. kompetencji osiągniętych w wyniku interwencji EFS.

 

Załącznik nr 4 – Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r.

 

Zgodnie z wymogami zawartymi w Wytycznych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z w związku z przyjęciem nowych kryteriów oraz fiszek projektów pozakonkursowych przez Komitet Monitorujący PO WER uzupełniono załącznik nr 4 z Rocznymi Planami Działania PO WER na 2015 r.

Roczne Plany Działania zawierają szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań PO WER oraz stanowiącymi łącznie wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.