Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

02.07.2014
Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP).

Zakres zmian wprowadzony w SzOP obejmuje:

zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
zmiany finansowe polegające na dostosowaniu tabel finansowych do realokacji dokonanych przez Instytucje Pośredniczące i zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą w ramach poszczególnych Działań Programu Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania: