Zwrot dotacji celowej w 2013 roku

17.12.2013
Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2) w Priorytecie V przypomina, że zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie projektów, Beneficjenci nie będący państwowymi jednostkami budżetowymi, zobowiązani są do zwrotu niewydatkowanej części dotacji celowej do dnia 31 grudnia danego roku.
Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2) w Priorytecie V przypomina, że zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie projektów, Beneficjenci nie będący państwowymi jednostkami budżetowymi, zobowiązani są do zwrotu niewydatkowanej części dotacji celowej do dnia
31 grudnia
danego roku, na rachunek bankowy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: NBP O/O Warszawa 84 1010 1010 0016 0322 3000 0000, wpisując w tytule przelewu: „zwrot niewykorzystanej dotacji celowej - 15 % dofinansowania; nr umowy:…”
Zwrotu uzyskanego przychodu oraz odsetek bankowych (zgodnie z umowami
o dofinansowanie) należy dokonywać na rachunek Instytucji Pośredniczącej II stopnia w KPRM: NBP O/O Warszawa 34 1010 1010 0016 0322 3100 0000, wpisując w nazwie przelewu odpowiedni tytuł zwrotu i nr umowy o dofinansowanie.
Część dofinansowania przekazana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie płatności ze środków europejskich, niewydatkowana do końca 2013 roku, pozostaje do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym, na rachunku bankowym projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie.
Informację nt. rozliczenia ww. środków, należy przekazać na załączonym formularzu,
w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia dokonania zwrotu na adres artur.masiewski [at] kprm.gov.pl

Pliki do pobrania: