Baza konkurencyjności

Beneficjenci Programu Wiedza Edukacja Rozwój mają obowiązek publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Szczegółowe informacje o Bazie

Beneficjenci Programu Wiedza Edukacja Rozwój mają obowiązek publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Czym jest Baza Konkurencyjności?

Baza Konkurencyjności jest portalem internetowym, umożliwiającym upublicznianie ogłoszeń (zapytań ofertowych) w celu zbadania rynku i wybrania wykonawcy.

Cel Bazy

Baza ma zapewnić przejrzystość i szeroki dostęp do zamówień udzielanych przez beneficjentów. w ramach zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL oraz w Wytycznych 
w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020.
 

Kogo dotyczy zasada konkurencyjności w latach 2014-2020?

Udzielanie zamówień publicznych w ramach projektu następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku:

  • beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych (wartość zamówień 50 tys. zł netto – 30 tys. euro netto),
  • beneficjentów nie zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp (od 50 tys. zł netto), a w przypadku zamówień sektorowych o wartości równej lub niższej od kwoty określonej w art. 11 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020.

 

Jakie korzyści daje upublicznienie zapytania ofertowego poprzez Bazę?

Korzyści dla zamawiających (beneficjentów – publikujących ogłoszenia o zamówieniach):

  • pełniejsze rozeznanie rynku,
  • potencjalnie większa liczba ofert.

Korzyści dla oferentów (potencjalnych wykonawców zamówień):

  • większa przejrzystość i szerszy dostęp do zamówień.
  • oszczędność czasu (zgromadzenie wszystkich ofert w jednym miejscu).