Konkurs w ramach Działania 2.16 PO WER

18.12.2015
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER (IOK) – ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–003/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych.

 

Termin składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 19 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r.

 

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Departament Kontroli i Nadzoru

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie realizacji projektu będą przyjmowane

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SOWA, dostępnego na stronie www.sowa.efs.gov.pl oraz
  • w formie papierowej, wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku albo w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej KPRM.

 

Wnioski w formie papierowej można dostarczać:

  • osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8:15 do 16:15) w Dzienniku Podawczym KPRM (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14);
  •  przesyłką kurierską;
  •  pocztą.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się urzędy (jednostki budżetowe) obsługujące organ administracji rządowej uprawniony do prowadzenia konsultacji publicznych w rozumieniu Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2013 r., poz. 979).

Projekty muszą być realizowane w partnerstwie z co najmniej jednym partnerem będącym organizacją pozarządową w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118, z późn. zm.) lub partnerem społecznym, w rozumieniu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER, wybieranym na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146).

 

Na co można otrzymać dofinasowanie?

Przedmiotem konkursu jest wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych, wpisanych do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, prowadzonego na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).

Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. IOK szacuje, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2016 r.

 

Kryteria wyboru projektu

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu.

 

Finanse

Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 7 875 000,00 PLN.

 

Dokumenty do pobrania

Wszelkie niezbędne informacje zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22 694 75 36, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs [at] kprm.gov.pl.

 

 

Pliki do pobrania: