Nowa wersja Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Kapitał Ludzki

29.08.2012
24 sierpnia 2012 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adam Zdziebło podpisał zmienioną wersję Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL.

Zakres wprowadzanych zmian nie ma zasadniczego charakteru. Nowelizacja Wytycznych spowodowana jest koniecznością uwzględnienia możliwości finansowania projektów Programu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme – LLP) w ramach Programu Kapitał Ludzki jako projektów współpracy ponadnarodowej. Wprowadzenie zmian umożliwi ich realizację zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi dla LLP i w konsekwencji umożliwi m.in. sprawną aktywizację osób młodych na rynku pracy z wykorzystaniem środków PO KL poprzez organizację staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych poza granicami Polski.

Zmiany dotyczą m.in.:

 1. Rozdział 3 – Wstęp

  Wprowadzenie możliwości realizacji projektów Programu Uczenie się przez całe życie (LLP) w ramach PO KL jako projektów współpracy ponadnarodowej, z zastrzeżeniem ich wdrażania na zasadach przyjętych dla LLP.
   

 2. Rozdział 4 – Podmioty odpowiedzialne: Podrozdział 3 - Zadania KIW, Podrozdział 4 – Wybór i zadania sieci tematycznych

  Usunięto zapisy w zakresie funkcjonowania sekretariatów sieci tematycznych jako zewnętrznych podmiotów z uwagi na konieczność przyjęcia innego rozwiązania pozwalającego na realizację działań sieci na poziomie regionalnym.
   

 3. Rozdział 5 – Projekty innowacyjne: Podrozdział 2 – Specyfika projektów innowacyjnych

  Podkreślono, iż zasadnicze działania włączające rozwiązania wypracowane w ramach projektów innowacyjnych do polityki i praktyki powinny być prowadzone po opracowaniu ostatecznych wersji modeli / narzędzi. 
   

 4. Rozdział 8 – Wybór projektów: Podrozdział 2 - Wybór projektów współpracy ponadnarodowej

  Wskazano na konieczność informowania przez IP/IP2 na etapie ogłoszenia konkursu o możliwości rozszerzenia projektów przyjętych do dofinansowania o komponent ponadnarodowy.
   

 5. Załącznik 1 – Tematy dla projektów innowacyjnych

  Zaktualizowano listę tematów dla projektów innowacyjnych, która, zgodnie z Wytycznymi, wymaga modyfikacji co 2 lata.

Zmienioną wersję Wytycznych oraz Zestawienie uwag zgłoszonych w konsultacjach społecznych mogą Państwo pobrać poniżej