Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ekspertyzy

09.10.2015
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie ekspertyzy dotyczącej narzędzi, technik i metod badań społecznych możliwych do zastosowania w ramach pogłębionych konsultacji publicznych projektów rządowych aktów normatywnych, a także zasadności i kosztów stosowania w/w narzędzi.

Ekspertyza powinna wskazać:

  • warunki uzasadniające wykorzystanie danego narzędzia lub metody w wyróżnionych przez eksperta typach obszarów problemowych,
  • zestandaryzowane koszty typów narzędzi, technik i metod badań społecznych stosowanych w ramach pogłębionych konsultacji publicznych projektów rządowych aktów normatywnych.

 

Preferowany jest jak najkrótszy termin wykonania ekspertyzy, przy czym musi ona zostać opracowana nie później niż do 20 listopada 2015 r.

Wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie powyższego zamówienia, proszeni są o przesłanie niezbędnych informacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, na adres e-mail: Artur.Jopek [at] kprm.gov.pl, nie później niż do dnia 16 października 2015 r.

Pozostałe informacje dotyczące zamówienia znajdują się załączniku nr 2.

Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Jopek, tel. 22 694 70 39.

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL 2014-2015, w części dotyczącej Rocznego Planu Kosztów Wdrażania 2015 r.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z .2013r., poz. 907, z późn. zm.). Informacja ta ma na celu rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zrealizowania ww. ekspertyzy.