Efekty projektów realizowanych w ramach Działania 2.16 Programu Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020.

27.09.2023
Projekty zrealizowane w ramach Działania 2.16 PO WER w KPRM przyczyniły się do realizacji celów PO WER, w szczególności wpisały się w realizację celu szczegółowego Osi II PO WER pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w tym włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia. Materiały pod nazwą „Co powinniśmy wiedzieć o analizie finansowej i jej związkach z legislacją?”, „Co powinniśmy wiedzieć o ekonomii przedsiębiorstwa i legislacji z nią związanej?”, „Co powinniśmy wiedzieć o prawie gospodarczym i legislacji w jego zakresie?” oraz „Co powinniśmy wiedzieć o prawie pracy i legislacji w jego zakresie?” powstał w ramach projektu nr POWR.02.16.00-00-0052/16 r. pn. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa” realizowanego przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji w okresie od 01.09.2018 r. do 29.02.2020 r. Projekt zrealizowany został w ramach konkursu numer POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16 pod nazwą „pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa”. Głównym celem projektu było nabycie lub pogłębienie kompetencji merytorycznych oraz organizacyjnych, w tym stworzenie eksperckiego zaplecza uczestników projektu, w dziedzinach prawa (w tym prawa gospodarczego i prawa pracy) oraz ekonomii kluczowych dla skutecznego uczestnictwa w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym, na wszystkich jego etapach.