Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Celem działania jest modernizacja procesów zarządzania w administracji rządowej.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pełni zadania Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 5.1 PO KL, czyli odpowiada za jego wdrażanie.
W ramach Działania 5.1 realizowane jest wsparcie na rzecz administracji rządowej w trzech kluczowych obszarach.
 
Pierwszy z nich to przygotowanie administracji do zarządzania finansami w aspekcie zadaniowym oraz wdrożenie budżetowania zadaniowego w jednostkach administracji publicznej. Realizacja tego zadania przyczyni się bezpośrednio do odpowiedzi na wyzwania wskazane w Krajowym Programie Reform.
 
Kolejnym istotnym celem jest usprawnienie zarządzania zasobami ludzkimi w administracji rządowej, w szczególności poprzez opracowanie nowego systemu kształtowania wynagrodzeń, udoskonalenie systemu wartościowania stanowisk pracy oraz wsparcie dla działów kadr w jednostkach administracji rządowej.
 
Działanie przyczyni się również do poprawy standardów zarządzania w jednostkach administracji. Przewiduje się bowiem, że dzięki wsparciu EFS w urzędach administracji rządowej wprowadzone zostaną nowoczesne metody zarządzania, obejmujące zarówno poziom całej jednostki, jak i usprawnienia w poszczególnych aspektach funkcjonowania urzędów (komunikacja wewnętrzna, obieg dokumentów, obsługa klientów itp.).