Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) dla Działania 5.1 PO KL

Funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Instytucji Wdrażającej) dla Działania 5.1 "Wzmocnienie potencjału administracji rządowej" Programu Kapitał Ludzki pełni Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Artykuł 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 określa, że za właściwe zarządzanie i realizację Programu Operacyjnego odpowiada Instytucja Zarządzająca. Zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) w Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, a zgodnie z regulaminem wewnętrznym Ministerstwa Rozwoju obowiązki IZ pełni Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
W Priorytecie V PO KL Dobre rządzenie koordynację działań na poziomie Instytucji Pośredniczącej zapewnia  Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
 
Zadania Instytucji Pośredniczącej II stopnia w KPRM wykonuje pion wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Departamencie Kontroli i Nadzoru KPRM. Przedsięwzięcia prowadzone w ramach Działania realizują cel szczegółowy drugi "Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw" oraz cel szczegółowy trzeci "Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości" Priorytetu V PO KL "Dobre rządzenie"
 
W Działaniu tym zostały wyodrębnione trzy Poddziałania, za których wdrażanie odpowiada KPRM:
  • Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja procesów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr (beneficjenci systemowi – Departament Służby Cywilnej w KPRM, Departament Analiz Strategicznych w KPRM, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w KPRM, Rządowe Centrum Legislacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji; beneficjenci konkursowi - Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski)
  • Poddziałanie 5.1.2 Wdrażanie systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym (beneficjent systemowy – Ministerstwo Finansów)
  • Poddziałanie 5.1.3 Staże i szkolenia praktyczne dla słuchaczy KSAP (beneficjent systemowy – Krajowa Szkoła Administracji Publicznej)