Informacja i promocja

Obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych zawarty jest w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
PROMOCJA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 (PO KL)
 
Za koordynację działań informacyjnych i promocyjnych Programu Kapitał Ludzki na poziomie całego Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca PO KL. W procesie komunikacji uczestniczą również Instytucje odpowiedzialne za realizację Programu tj.: Instytucje Pośredniczące, Instytucje Pośredniczące II stopnia, Komitet Monitorujący i Podkomitety Monitorujące, Krajowy i Regionalne Ośrodki EFS oraz Instytucja Koordynująca NSRO i Komisja Europejska. Za wsparcie działań innowacyjnych i ponadnarodowych jest odpowiedzialna Krajowa Instytucja Wspomagająca (KIW). 
Na lata 2007-2013 przygotowany został "Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", który jest dokumentem strategicznym i wyznacza orientacyjne kierunki działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w latach 2007-2015.
Plan Komunikacji to dokument określający zasady komunikacji w ramach Programu z uwzględnieniem spójnej wizualizacji i przekazu. Wyznacza kierunki komunikacji dla wszystkich instytucji i podmiotów, które z racji pełnionych funkcji lub realizowanych przedsięwzięć mają obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w tym zakresie.
Stosowanie zasad i rozwiązań przyjętych w tym dokumencie jest obligatoryjne dla wszystkich instytucji zaangażowanych w działania informacyjne i promocyjne Programu Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Integralną częścią Planu komunikacji PO KL są "Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".
Wytyczne te dotyczą oznaczania projektów i odnoszą się zarówno do sposobów oznaczania projektów realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki, jak i wszystkich innych działań związanych z promocją i informowaniem o Programie.
Celem Wytycznych jest ustalenie jednolitej interpretacji przepisów europejskich w sprawie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Jak opisywać i oznaczać projekty współfinansowane z EFS w ramach PO KL?
 
Obowiązek informowana o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki, niezależnie od trybu wyboru projektów, tj. projektów konkursowych, systemowych i indywidualnych, a także wszelkich działań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu.
Za informację o współfinansowaniu, o której mowa w Wytycznych, rozumie się co najmniej informację o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny wraz z logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) "Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny", stosowanymi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie.
Wytyczne określają, w jaki sposób powinny być „oznaczane projekty”. W przypadku EFS dotyczy to przede wszystkim oznaczania pomieszczeń, w których realizowane są projekty (tak, by każdy wchodzący natychmiast to zauważył), oznaczania sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu, publikacji, materiałów informacyjnych, dokumentów, stanowiska pracy, które jest współfinansowane z EFS.
Informacja o współfinansowaniu powinna być także przekazywana w trakcie trwania konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań informacyjnych, targów i innych imprez promocyjnych.
Wytyczne opisują również jak stosować logotypy PO KL i UE w latach 2007-2015.
Informacji w zakresie oznaczania projektów udziela Instytucja Pośrednicząca II stopnia (e-mail: jakub.jablonskiMaria.Wieckowska [at] kprm.gov.pl (@kprm.gov.pl); tel.: 022 694 6718
 
Eurożargon nie dla każdego czyli jak pisać o Funduszach Europejskich?
 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zleciło wykonanie ekspertyzy językowej tekstów o Funduszach Europejskich. Wynikiem prac jest osobisty poradnik językowy "Jak pisać o Funduszach Europejskich?"
Ekspertyza i poradnik zostały opracowane przez zespół w składzie:
Jan Miodek, Marek Maziarz, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa, Grzegorz Zarzeczny.
Zachecamy aby poznać wyniki prac oraz wykorzystywać wskazówki zawarte w poradniku.