Projekt Pomocy Technicznej PO WER w KPRM

Instytucja Pośrednicząca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Projekt pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Instytucji Pośredniczącej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na 2015 r.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wyboru projektów, kontroli, informacji i promocji, monitorowania oraz podnoszenia kompetencji pracownic i pracowników w celu sprawnego wdrażania PO WER oraz efektywnego wykorzystania środków w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa PO WER, za które odpowiada IP w KPRM.