Wsparcie reformy administracji skarbowej

Jaki jest cel projektu?
Głównym celem projektu jest poprawa jakości oraz dostępności świadczonych przez administrację skarbową usług w zakresie obsługi przedsiębiorców. Cel ten zostanie osiągnięty przez odpowiednie przeszkolenie kadry administracji skarbowej.
 Jaka jest formuła projektu?
Projekt adresowany jest do urzędów administracji skarbowej oraz ich pracowników, w szczególności osób zajmujących się obsługą przedsiębiorców. Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną w szczególności urzędy skarbowe (ok. 300), 16 urzędów kontroli skarbowej, oraz 16 izb skarbowych. W ramach wymienionych urzędów objętych specjalistycznym wsparciem szkoleniowym będzie ok 4200 pracowników.  Szkolenia skupiały się będą na zmianach zachodzących w otoczeniu prawnym oraz na efektywnej analizie, raportowaniu oraz prezentacji danych przy wsparciu narzędzi informatycznych.
 

Wartość projektu wynosi 2 012 760 zł,  w tym dofinansowanie publiczne  301 914 zł