konkurs nr POWR.02.16-00-IP.06-00-014/20

ZMIANA TERMINU: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, wydłużamy termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr P0WR.02.16.00-IP.06-00-014/20 do 30 kwietnia 2020 r.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–014/20 pn. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych.

Kto może składać wnioski? 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt może być realizowany w partnerstwie. Partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-letniego udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu działań na rzecz upowszechniania idei dostępności oraz w zakresie prowadzenia audytów dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Na co można otrzymać dofinasowanie projektu?

Konkurs umożliwi dofinansowanie projektu, którego celem będzie wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych.

Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. IOK szacuje, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do sierpnia 2020 r.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w okresie od 1 lutego 2020 roku do 30 kwietnia 2020 r.

Wnioski złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie dokumentu elektronicznego na formularzu obowiązującym dla projektów wdrożeniowych wyłącznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl).

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie przyjmuje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Kryteria wyboru projektu

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w załączonym poniżej Regulaminie konkursu.

Finanse

Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 4 000 000,00 PLN.

Dokumenty do pobrania

Wszelkie niezbędne informacje zawiera załączony poniżej Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22 694 73 31, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl

Zmiany i sprosotowania do Regulaminu konkursu

Komunikatem z 19 marca 2020 r. Instytucja Pośrednicząca uzupełniła Regulamin konkursu. Powyższa zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, został wydłużony termin na składanie wniosków o dofinansowanie do 30 kwietnia 2020 r.