konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–009/17

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER – ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–009/17 pn. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie projektu?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się organizacje strażnicze. Zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby niniejszego konkursu są to organizacje pozarządowe działające w interesie publicznym, których celem jest obywatelska kontrola działań władz publicznych lub obywatelska kontrola etyki działań wielkiego biznesu (działalność strażnicza). Obywatelska kontrola działań władz publicznych to badanie oparte na faktach i dokumentach, zaplanowane, usystematyzowane i prowadzone według przyjętego schematu wybranego fragmentu funkcjonowania administracji publicznej w celu określenia, na ile stosowane procedury są zgodne z prawem oraz na ile faktycznie wykorzystywane są na rzecz dobra wspólnego.

Na co można otrzymać dofinasowanie projektu?

Konkurs ma umożliwić usprawnienie monitorowania prawa na poziomie krajowym przy pomocy metod, technik lub narzędzi zaproponowanych (stosowanych lub wdrożonych / wytworzonych w ramach projektu) przez Beneficjenta – ułatwiających realizację działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane on-line przez organy administracji rządowej.

Projekt musi być realizowany w partnerstwie.

Możliwe jest uzyskanie w ramach oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu dodatkowych punktów premiujących za podjęcie w ramach projektu aktywnego upowszechniania jego produktów (np. poradników, opracowań, narzędzi bądź modeli monitoringu prawa gospodarczego i prawa pracy) wśród innych organizacji strażniczych oraz partnerów społecznych.

Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. Zakłada się, że rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w czerwcu 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera załączony poniżej Regulamin konkursu.

 

Kryteria wyboru projektu

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w załączonym poniżej Regulaminie konkursu.

 

Finanse

Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 5 228 375 złotych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% – brak wymogu wnoszenia do projektu wkładu własnego Beneficjenta.

 

Termin składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 1 do 28 lutego 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3)

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu

Wnioski o dofinasowanie realizacji projektu wraz z załącznikami muszą zostać złożone w dwóch niżej wymienionych formach; wnioski złożone tylko w jednej z nich będą pozostawione bez rozpatrzenia.

  1. W formie dokumentu elektronicznego przesłanego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dostępnego pod adresem www.sowa.efs.gov.pl.
     
  2. W formie opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku, w postaci:
     
  • albo papierowej w postaci wniosku wydrukowanego z systemu SOWA, opatrzonego podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku – złożonej w Dzienniku Podawczym KPRM (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14; w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy KPRM, tj. od 8:15 do 16:15) albo przesłanej przesyłką kurierską bądź pocztą;
     
  • albo elektronicznej opatrzonej ważnym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) osoby do tego upoważnionej, przesłanej na elektroniczną skrzynkę podawczą KPRM na platformie ePUAP (adres: /KPRM/SkrytkaESP).

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wnioski, które wpłyną po dniu 28 luty 2017 r. będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod numerem telefonu – tel. 22-694-66-61, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl.