Konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–010/17

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER – ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–010/17 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie projektu?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się urzędy (jednostki budżetowe) obsługujące organ administracji rządowej uprawniony do prowadzenia konsultacji publicznych w rozumieniu Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2013 r., poz. 979).

Projekty muszą być realizowane w partnerstwie z co najmniej jednym partnerem będącym organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.)[1] lub partnerem społecznym, w rozumieniu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER, wybieranym na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie projektu?

Przedmiotem konkursu jest wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych, wpisanych do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, prowadzonego na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) lub do wykazów prac legislacyjnych prowadzonych przez Prezesa Rady Ministrów lub poszczególnych ministrów prowadzonych na podstawie art. 4 ust. 1 tej samej ustawy.

Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera załączony poniżej Regulamin konkursu.

 

 

Kryteria wyboru projektu

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w załączonym poniżej Regulaminie konkursu.

 

Finanse

Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 16 380 591,53 złotych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% – brak wymogu wnoszenia do projektu wkładu własnego Beneficjenta.

 

Zmiana Regulaminu konkursu

1.Komunikatem z dn. 14 maja 2018 r. Instytucja Pośredniczącą uzupełniła Regulamin konkursu.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

2. Z dniem 19 maja 2017 r. w Regulaminie konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-010/17 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale I. INFORMACJE OGÓLNE, w podrozdziale 3. Podstawowe informacje na temat konkursu w punkcie:

„9) Pojedyncza runda konkursu obejmuje nabór wniosków, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów, zawierającą oceny, ze wskazaniem projektów wybranych do dofinansowania.”

dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:

„IOK szacuje, że rozstrzygnięcie każdej rundy konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia naboru w jej ramach (termin orientacyjny).”

2) Załącznik 11 do Regulaminu konkursu pn. Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER opracowanego przez jego Instytucję Zarządzającą zastępuje się dokumentem w załączonym kształcie.

Wprowadzane modyfikacje mają charakter uzupełniający i nie pociągają za sobą konieczności wydłużenia okresu naboru wniosków o dofinasowanie w ramach konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–010/76 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych.

 

Termin składania wniosków

Konkurs ma charakter otwarty - nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą
w sposób ciągły do wyczerpania alokacji. Wnioski będą przyjmowane w ramach odrębnych rund kończących się każdorazowo wyborem projektów do dofinansowania.  Nabór wniosków będzie prowadzony w następujących terminach:

a) I runda: od 1 lutego 2017 r. do 17 lutego 2017 r.

b) II runda: od 17 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r.

c) III runda: od 19 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r.

d) IV runda: od 17 lipca 2017 r. do 16 sierpnia 2017 r.

e) V runda: od 18 września 2017 r. do 16 października 2017 r.

f) VI runda: od 15 listopada 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

g) VII runda: od 15 czerwca 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.

h) VIII runda: od 10 września 2018 r. do 12 października2018 r.

i) IX runda: od 14 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019r.

W  przypadku  niewyczerpania  alokacji  terminy  kolejnych  rund zostaną  ogłoszone w aktualizacji Regulaminu konkursu.

Wnioski będą przyjmowane do godziny 16:15 w dniu zakończenia każdej rundy.

 

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3)

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu

Wnioski o dofinasowanie realizacji projektu wraz z załącznikami muszą zostać złożone w dwóch niżej wymienionych formach; wnioski złożone tylko w jednej z nich będą pozostawione bez rozpatrzenia.

  1. W formie dokumentu elektronicznego przesłanego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dostępnego pod adresem www.sowa.efs.gov.pl
     
  2. W formie opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku, w postaci:
  • albo papierowej w postaci wniosku wydrukowanego z systemu SOWA, opatrzonego podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku – złożonej w Dzienniku Podawczym KPRM (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14; w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy KPRM, tj. od 8:15 do 16:15) albo przesłanej przesyłką kurierską bądź pocztą;

 

  • albo elektronicznej opatrzonej ważnym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) osoby do tego upoważnionej, przesłanej na elektroniczną skrzynkę podawczą KPRM na platformie ePUAP (adres: /KPRM/SkrytkaESP).

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wnioski, które nie wpłyną do IOK po godz. 16:15 w dniu zakończenia danej rundy konkursowej nie będą podlegały ocenie.

 

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod numerem telefonu – tel. 22-694-75-29, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl.

 

 

[1] Partnerem projektu mogą zostać jedynie te podmioty, które spełniają wymagania określone w art. 3 ust. 2 ww. ustawy, a więc osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniające łącznie następujące wymagania:

a) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

b) niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Przy ocenie możliwości występowania w roli partnera projektu przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy należy posługiwać się definicją ustawową, do której wprost odwołuje się kryterium.

Pliki do pobrania: