konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–008/16

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER – ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–008/16 pn. Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy

Termin składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 31 października do 30 listopada 2016 r.

 

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3)

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu

Wnioski o dofinasowanie realizacji projektu wraz z załącznikami będą przyjmowane

  1. w formie dokumentu elektronicznego przesłanego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz
  2. w formie opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku, w postaci:
  • albo papierowej w postaci wniosku wydrukowanego z systemu SOWA opatrzonego podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku – złożonej w Dzienniku Podawczym KPRM (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14; w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy KPRM, tj. od 8:15 do 16:15) albo przesłanej przesyłką kurierską bądź pocztą,
  • albo elektronicznej opatrzonej ważnym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) osoby do tego upoważnionej, przesłanej na elektroniczną skrzynkę podawczą KPRM na platformie ePUAP (adres: /KPRM/SkrytkaESP).

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Kto może składać wnioski o dofinansowanie projektu?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się partnerzy społeczni.

Możliwe jest uzyskanie w ramach oceny merytorycznej dodatkowych punktów premiujących za podjęcie w ramach projektu aktywnego upowszechniania jego produktów (np. poradników, opracowań, narzędzi bądź modeli monitoringu prawa gospodarczego i prawa pracy) wśród innych partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych, w tym organizacji strażniczych.

Projekt może być realizowany w partnerstwie.

 

Na co można otrzymać dofinasowanie projektu?

Konkurs ma umożliwić usprawnienie monitorowania przez partnerów społecznych zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy przy pomocy metod, technik lub narzędzi stosowanych lub wdrożonych / wytworzonych w ramach projektu w oparciu o informacje udostępniane on-line przez organy administracji rządowej. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera załączony poniżej Regulamin konkursu.

Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. Zakłada się, że rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić do końca I kw. 2017 r.

 

Kryteria wyboru projektu

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w załączonym poniżej Regulaminie konkursu.

 

Finanse

Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 7 528 860 PLN.

 

Zmiana Regulaminu konkursu

Komunikatem z dn. 23 listopada 2016 r. Instytucja Pośrednicząca uzupełniła Regulamin konkursu poprzez:

  • dookreślenie trybu wyboru partnerów w projektach możliwych do dofinansowania.

Wprowadzona modyfikacja ma charakter uzupełniający i nie pociąga za sobą konieczności wydłużania okresu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, który kończy się 30 listopada 2016 r. W szczególności nie nakłada na potencjalnych wnioskodawców nowych obowiązków ani nie zawężają możliwych form wsparcia do zastosowania w projektach możliwych do dofinansowania.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22-694-62-04, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl.