Lista rankingowa

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakończyła ocenę wniosków w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–009/17 pn. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym. Do dofinansowania wybrano 10 projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, na łączną kwotę 6 320 270 zł. Instytucja dokonała zwiększenia kwoty alokacji w przedmiotowym konkursie do sumy wartości wybranych projektów na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.).