Lista projektów

 

Lista projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–005/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych, zakwalifikowanych do oceny merytorycznej:
 

  1. Konsultacje publiczne w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, złożony przez Ministerstwo Energii (POWR.02.16.00-00-0001/16);
  2. Administracja dla repatriantów – wspólnie stworzymy lepsze prawo, złożony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (POWR.02.16.00-00-0003/16);
  3. Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej do oceny merytorycznej skierowano również wniosek o dofinansowanie projektu pn. Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze, złożony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (POWR.02.16.00-00-0002/16).