Lista projektów

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa” PO WER ogłasza listę projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-008/16 pn. "Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy", zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.