Aktualizacja informacji na temat listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16

Instytucja Pośrednicząca informuje, że w związku z rezygnacją przez NSZZ Solidarność Region Podlaski z dofinansowania projektu pn. „Podniesienie kompetencji z zakresu stanowienia prawa przez Region Podlaski NSZZ Solidarność”, uwolnione z alokacji konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16 pn. "Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa" środki mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie kolejnego projektu z listy rankingowej.

Wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, ale ze względu na brak środków finansowych dostępnych w ramach ww. konkursu nie otrzymał dofinansowania, to projekt pn. "Aktywnie w tworzeniu prawa!" Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” (projekt nr POWR.02.16.00-IP.06-00-0012/16). Biorąc pod uwagę powyższe IP podjęła czynności umożliwiające zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu.