Lista rankigowa z dnia 11.07.2017 r.

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 zakończyła ocenę wniosków w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16 pn. "Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa". Do dofinansowania wybrano 23 projektów na kwotę 22 453 567,72 zł.