Lista projektów

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa” PO WER ogłasza listę projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16 pn. "Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa", zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.