Lista projektów wybranych do dofinansowania po przeprowadzeniu procedury odwoławczej w ramach konkursu o numerze POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 zakończyła proces oceny wniosków o dofinansowanie projektów po przeprowadzeniu procedury odwoławczej w ramach konkursu pn. "Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa" o numerze POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16. Do dofinansowania wybrano 3 projekty na kwotę 4 265 364,00 zł. Poniżej do pobrania lista rankingowa oraz skład Komisji Oceny Projektów.