Wiadomości

 • 14.02.2018
  Od ponad 60 lat Europejski Fundusz Społeczny wspiera Europejczyków. W Polsce przez ponad 13 lat pomógł już blisko 11 mln osób. Do końca 2020 roku Polska może wykorzystać z ESF 13 mld euro.
 • 13.02.2018
  Zapraszamy do zapoznania się z wersją 2.0 Podręcznika Beneficjenta korzystającego z SL2014.
 • 12.02.2018
  Animacja przedstawia Program Wiedza Edukacja Rozwój. Dowiadujemy się, kto może z niego skorzystać a także, jakie daje on możliwości. Z programu mogą skorzystać m.in. osoby młode, firmy i ich pracownicy, uczniowie i studenci, szkoły i uczelnie, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, podmioty ekonomii społecznej, instytucje ochrony zdrowia i wiele innych.
 • 07.02.2018
  Zapraszamy do zapoznania się z nowymi materiałami stanowiącymi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Materiały znajdują się w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami na naszym portalu.
 • 01.02.2018
  W dniu 23 stycznia br. został wybrany do dofinansowania projekt pozakonkursowy Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (Legis), realizowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Budżet projektu oraz kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1 608 463,20 zł. Projekt będzie realizowany od 1 lutego 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.
 • 11.01.2018
  Komisja Europejska informuje, że do dnia 8 marca 2018 roku potrwają konsultacje dotyczące kształtu polityki spójności po 2020 roku.
 • 09.01.2018
  W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wyniku której modyfikacji uległy opisane w punkcie 14 sekcji 6.5.2 wymogi dotyczące publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta, Ministerstwo Rozwoju dokonało rozbudowy narzędzia przeznaczonego do publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów, czyli Bazy konkurencyjności.
 • 07.12.2017
  Informacja na temat aktualizacji zasad oznakowania projektów PO WER: http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/
 • 24.11.2017
  Instytucja Pośrednicząca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pragnie zaprosić do zapoznania się z nowymi interpretacjami Instytucji Zarządzającej PO WER w zakresie Bazy personelu i Zasady konkurencyjności. Poniżej znajdują się pliki do pobrania.
 • 21.11.2017
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 zakończyła proces oceny wniosków o dofinansowanie projektów po przeprowadzeniu procedury odwoławczej w ramach konkursu pn. "Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa" o numerze POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16. Do dofinansowania wybrano 3 projekty na kwotę 4 265 364,00 zł. Poniżej do pobrania lista rankingowa oraz skład Komisji Oceny Projektów.
 • 08.11.2017
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza do składania oferty dotyczącej wykonania i dostawy kalendarzy na 2018 r.
 • 04.10.2017
  Instytucja Pośrednicząca informuje, że w związku z rezygnacją przez NSZZ Solidarność Region Podlaski z dofinansowania projektu pn. „Podniesienie kompetencji z zakresu stanowienia prawa przez Region Podlaski NSZZ Solidarność”, uwolnione z alokacji konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16 pn. "Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa" środki mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie kolejnego projektu z listy rankingowej.
 • 04.09.2017
  Dnia 31 sierpnia 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Sieć monitoringu prawa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej nr POWR.02.16.00-00-0011/16 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej i trwać będzie do 30 czerwca 2019 r. Budżet projektu wynosi 521 100,00 zł.
 • 29.08.2017
  Kwota dotacji wyniesie co najmniej 70 000 EUR i maksymalnie 500 000 EUR – pozostałe informacje w załączniku a wzór wniosku + wytyczne dla potencjalnych beneficjentów pod adresem: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
 • 17.08.2017
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji szkolenia dla beneficjentów pn. Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie wniosków PO WER.
 • 11.07.2017
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 zakończyła ocenę wniosków w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16 pn. "Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa". Do dofinansowania wybrano 23 projektów na kwotę 22 453 567,72 zł.
 • 11.07.2017
  Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16 pn. "Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa".
 • 04.07.2017
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 zakończyła ocenę wniosków w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–008/16 pn. Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy. Do dofinansowania wybrano 6 projektów na kwotę 2 973 734,35 zł.
 • 24.05.2017
  Informacja na temat zmian ogłoszonych Regulaminów konkursów dot. wsparcia przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych.
 • 12.05.2017
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa” PO WER ogłasza listę projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-009/17 pn. "Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym", zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

Strony