Wiadomości

 • 05.03.2020
  Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu REGIOSTARS Awards 2020 organizowanego przez Komisję Europejską. Termin nadsyłania aplikacji upływa 9 maja 2020 r.
 • 25.02.2020
  Zapraszamy do udziału w VII edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie: 5 – 7 czerwca 2020 r. Jest to akcja skupiająca beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.
 • 20.02.2020
  Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności" (POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20).
 • 14.02.2020
  Pani Minister Anna Gembicka zatwierdziła 17. wersję SZOOP PO WER
 • 16.01.2020
  Poznaj zasady wnioskowania o środki unijne w naszych nowych konkursach skierowanych do organizacji pozarządowych i partnerów społecznych.
 • 30.12.2019
  Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20 pn. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.
 • 30.12.2019
  Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–014/20 pn. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych.
 • 16.12.2019
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakończyła ocenę wniosków w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa”. Do dofinansowania wybrano 12 projektów na kwotę 13 397 657,80 zł. Instytucja dokonała zwiększenia kwoty alokacji w konkursie do sumy wartości wybranych projektów na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431).
 • 16.12.2019
  Komunikatem z dn. 16 grudnia 2019 r. Instytucja Pośrednicząca uzupełniła Regulamin konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa . Zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
 • 10.12.2019
  Instytucja Pośrednicząca w KPRM jeszcze w grudniu ogłosi dwa konkursy dotyczące celu szczegółowego 6: Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia.
 • 03.12.2019
  Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak 4 listopada br. zatwierdziła 16. wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) PO WER
 • 09.09.2019
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza do składania oferty dotyczącej wykonania i dostawy kalendarzy na 2020 r. Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla IP w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na 2019 r., w części dotyczącej „Informacji i promocji”.
 • 04.09.2019
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa” PO WER ogłasza listę projektów, które po zakończeniu oceny merytorycznej zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. "Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa".
 • 23.07.2019
  W związku z pozytywną oceną merytoryczną informujemy, że do dofinansowania został wybrany następujący projekt:
 • 28.06.2019
  Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń do II edycji #RoadTripProject
 • 25.06.2019
  W związku z pozytywną oceną merytoryczną informujemy, że do dofinansowania zostały wybrane następujące projekty:
 • 17.06.2019
  Prawie 100 osób reprezentujących lokalne i ogólnopolskie organizacje pozarządowe, partnerów społecznych oraz administrację państwową wzięło udział 13 czerwca br. w konferencji "Dobre prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020". Zorganizowane w KPRM wydarzenie poświęcone było m.in. podsumowaniu dotychczasowych efektów wdrażania Działania 2.16 PO WER przez Instytucję Pośredniczącą KPRM oraz omówieniu planów ogłoszenia nowych naborów wniosków w drugiej połowie perspektywy finansowej 2014-2020.
 • 14.06.2019
  Prawie 100 osób reprezentujących lokalne i ogólnopolskie organizacje pozarządowe, partnerów społecznych oraz administrację państwową wzięło udział 13 czerwca br. w konferencji pt. Dobre prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zorganizowane w KPRM wydarzenie poświęcone było m.in. podsumowaniu dotychczasowych efektów wdrażania Działania 2.16 PO WER przez Instytucję Pośredniczącą KPRM oraz omówieniu planów ogłoszenia nowych naborów wniosków w drugiej połowie perspektywy finansowej 2014-2020.
 • 06.06.2019
  Do 10 czerwca (poniedziałek) wydłużamy termin na przesyłanie zgłoszeń na konferencję "Dobre prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020".
 • 03.06.2019
  W ubiegły piątek zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19. Otrzymaliśmy od Państwa 28 wniosków na łączną kwotę 32 412 513,54 zł, za które bardzo dziękujemy!

Strony