Wiadomości

 • 20.08.2020
  Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego – dobre praktyki opracowane w ramach projektu LEGIS realizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej
 • 03.08.2020
  Zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach konkursu nr P0WR.02.16.00-IP.06-00-014/20 pod nazwą „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych”.
 • 24.06.2020
  20 czerwca 2020 roku minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 19. wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.
 • 19.06.2020
  Zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach konkursu nr P0WR.02.16.00-IP.06-00-015/20 pod nazwą „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności”.
 • 18.06.2020
  Z czym kojarzy się Wam słowo innowacje? Prawdopodobnie Wasze myśli skierują się do laboratoriów i naukowców w białych fartuchach i ochronnych goglach. Być może w głowie pojawi Wam się obraz mikroprocesorów, supernowoczesnych robotów, albo przesuwających się po ciemnym ekranie rzędów programistycznego kodu… Taka wizja innowacji potrafi onieśmielić!
 • 22.05.2020
  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE
 • 12.05.2020
  30 kwietnia zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–014/20 pn. "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych".
 • 27.04.2020
  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r.
 • 23.04.2020
  W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 w Polsce oraz koniecznością szybkiego reagowania na potrzeby obywateli, w tym przy wsparciu projektów współfinansowanych ze środków europejskich, 22 kwietnia 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z 8 lipca 2019 r.
 • 30.03.2020
  Pani minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 18 wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój
 • 19.03.2020
  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, wydłużamy termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-014/20 do 30 kwietnia 2020 r.
 • 13.03.2020
  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w naszym kraju utrudniona jest organizacja spotkań Komisji Oceniającej Projekty. W związku z powyższym informujemy, że przedłuży się proces oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20 pn. "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności". Może to wpłynąć na przesunięcie określonego w regulaminie terminu rozstrzygnięcia naboru.
 • 11.03.2020
  W kontekście obecnego zagrożenia epidemiologicznego na świecie i w Europie, w tym w Polsce, przekazujemy stanowisko IZ PO WER w związku z jego wpływem na realizację projektów PO WER.
 • 06.03.2020
  W ubiegłą sobotę zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20 pn. "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności".
 • 05.03.2020
  Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu REGIOSTARS Awards 2020 organizowanego przez Komisję Europejską. Termin nadsyłania aplikacji upływa 9 maja 2020 r.
 • 25.02.2020
  Zapraszamy do udziału w VII edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie: 5 – 7 czerwca 2020 r. Jest to akcja skupiająca beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.
 • 20.02.2020
  Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności" (POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20).
 • 14.02.2020
  Pani Minister Anna Gembicka zatwierdziła 17. wersję SZOOP PO WER
 • 16.01.2020
  Poznaj zasady wnioskowania o środki unijne w naszych nowych konkursach skierowanych do organizacji pozarządowych i partnerów społecznych.
 • 30.12.2019
  Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20 pn. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

Strony