Wiadomości

 • 14.11.2018
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza do składania oferty dotyczącej wykonania i dostawy kalendarzy na 2019 r.
 • 12.09.2018
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach VII rundy konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-010/17 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych.
 • 24.08.2018
  Uprzejmie informujemy, że zatwierdzona została nowa, dwunasta wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) PO WER, która jest dostępna w załączniku poniżej.
 • 18.07.2018
  Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przeznaczony jest do wykorzystania przez instytucje pośredniczące i beneficjentów.
 • 11.07.2018
  W związku z problemami po stronie Wykonawcy Systemu, informujemy o przejściowych trudnościach z pracą w SL2014. Opisana sytuacja może się utrzymywać przez kilka następnych dni, dlatego decyzją IP w KPRM termin na składnie wniosków o płatność przez beneficjentów zostaje wydłużony do dnia 20 lipca 2018 r.
 • 02.07.2018
  Ochrona danych osobowych jest jednym z istotnych zagadnień podczas realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Należy dbać o to, aby przestrzegać przepisów ochrony przetwarzania danych osobowych na każdym etapie aplikowania o środki pochodzące z PO WER i realizacji projektu.
 • 29.05.2018
  Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. w części dotyczącej kwalifikowalności kosztów pośrednich projektu (podrozdział 6.6 oraz 8.4) i ma charakter instruktażowy.
 • 25.05.2018
  Podręcznik „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020” został opracowany przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa (IK UP). Został on przygotowany w oparciu o opinie prawne wydawane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, komentarze do Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje IK UP. Jego celem jest przybliżenie, przede wszystkim beneficjentom funduszy unijnych, zasad udzielania zamówień określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
 • 14.05.2018
  Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–010/17 pn. "Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych".
 • 17.04.2018
  Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16
 • 28.03.2018
  Zapraszamy do udziału w V edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie: 11-13 maja 2018 r. Jest to ogólnopolska akcja, która promuje projekty finansowane z Funduszy Europejskich. Warunkiem uczestnictwa jest udostępnienie społeczeństwu efektów swoich projektów w postaci specjalnej, korzystnej oferty np. darmowe wejście, zniżka lub zwiedzanie zaplecza niedostępnego na co dzień dla odwiedzających, itp.
 • 20.02.2018
  Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca planuje kontynuację wsparcia w ramach Działania 2.16 PO WER, tj. otwieranie nowych konkursów mających na celu wzmocnienie potencjału podmiotów uczestniczących w procesie stanowienia prawa krajowego. W szczególności, w drugiej połowie 2018 roku planowana jest organizacja naboru w zakresie wzmocnienia kompetencji instytucji dialogu obywatelskiego oraz kontynuacja wsparcia w obszarze rozwoju współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.
 • 19.02.2018
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakończyła ocenę wniosków w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–009/17 pn. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym. Do dofinansowania wybrano 10 projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, na łączną kwotę 6 320 270 zł. Instytucja dokonała zwiększenia kwoty alokacji w przedmiotowym konkursie do sumy wartości wybranych projektów na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.).
 • 14.02.2018
  Od ponad 60 lat Europejski Fundusz Społeczny wspiera Europejczyków. W Polsce przez ponad 13 lat pomógł już blisko 11 mln osób. Do końca 2020 roku Polska może wykorzystać z ESF 13 mld euro.
 • 13.02.2018
  Zapraszamy do zapoznania się z wersją 2.0 Podręcznika Beneficjenta korzystającego z SL2014.
 • 12.02.2018
  Animacja przedstawia Program Wiedza Edukacja Rozwój. Dowiadujemy się, kto może z niego skorzystać a także, jakie daje on możliwości. Z programu mogą skorzystać m.in. osoby młode, firmy i ich pracownicy, uczniowie i studenci, szkoły i uczelnie, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, podmioty ekonomii społecznej, instytucje ochrony zdrowia i wiele innych.
 • 07.02.2018
  Zapraszamy do zapoznania się z nowymi materiałami stanowiącymi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Materiały znajdują się w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami na naszym portalu.
 • 01.02.2018
  W dniu 23 stycznia br. został wybrany do dofinansowania projekt pozakonkursowy Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (Legis), realizowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Budżet projektu oraz kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1 608 463,20 zł. Projekt będzie realizowany od 1 lutego 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.
 • 11.01.2018
  Komisja Europejska informuje, że do dnia 8 marca 2018 roku potrwają konsultacje dotyczące kształtu polityki spójności po 2020 roku.
 • 09.01.2018
  W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wyniku której modyfikacji uległy opisane w punkcie 14 sekcji 6.5.2 wymogi dotyczące publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta, Ministerstwo Rozwoju dokonało rozbudowy narzędzia przeznaczonego do publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów, czyli Bazy konkurencyjności.

Strony