Wiadomości

 • 21.05.2019
  Zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym dotyczącym konkursu POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który odbędzie się 28 maja 2019 r.
 • 16.05.2019
  Komunikatem z dn. 16 maja 2019 r. Instytucja Pośrednicząca uzupełniła Regulamin konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa . Wprowadzona modyfikacja ma charakter uzupełniający i nie pociąga za sobą konieczności wydłużania okresu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, który kończy się 31 maja 2019 r. Powyższa zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
 • 30.04.2019
  Konferencja pt. "Dobre prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" organizowana przez Instytucję Pośredniczącą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 czerwca 2019 r.
 • 23.04.2019
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa” PO WER ogłasza uaktualnioną listę kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w ramach ww. Działania.
 • 08.04.2019
  Zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. "Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa".
 • 14.03.2019
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa, zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DOBRE RZĄDZENIE” do oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach tego Działania.
 • 07.03.2019
  Poniżej publikujemy link, pod którym znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. "Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa".
 • 06.03.2019
  Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w VI edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie: 10-12 maja 2019 r. Jest to akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.
 • 01.03.2019
  Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych dotyczących konkursu POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które odbędą się 18-19 marca 2019 r.
 • 28.02.2019
  Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa.
 • 14.02.2019
  Zmiany wprowadzone do projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), przyjętego uchwałą nr 168/2018 Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, miały przede wszystkim na celu umożliwienie realizacji działań zaplanowanych w ramach Programu Rządowego Dostępność Plus, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 102/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. Zmiany w PO WER dotyczyły w głównej mierze rozszerzenia zakresu wsparcia o nowe przedsięwzięcia służące realizacji działań wyznaczonych przez Radę Ministrów w Programie Dostępność Plus. Zmiany obejmowały modyfikację istniejących lub wprowadzenie nowych typów operacji, aby umożliwić realizację Programu Dostępność Plus.
 • 31.12.2018
  Od września 2018 r. rozpoczęto realizację dwóch projektów umożliwiających beneficjentom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych rozszerzenie projektów o komponent ponadnarodowy: 1. „Międzynarodowa współpraca się opłaca" (projekt Fundacji Fundusz Współpracy); 2. „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” (projekt Profesji CAZ sp. z o.o.).
 • 04.12.2018
  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z aktualnymi przepisami prawa Beneficjenci nie są zobowiązani do zwrotu niewydatkowanej części dofinansowania pochodzącego z dotacji celowej z końcem danego roku. Powyższe wynika z wejścia w życie 3 stycznia 2018 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 2367). Zgodnie z powyższymi przepisami niewydatkowana część dofinansowania pochodzącego z dotacji celowej w ramach projektu powinna zostać zwrócona dopiero w ramach końcowego rozliczenia projektu, tj. nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.
 • 14.11.2018
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza do składania oferty dotyczącej wykonania i dostawy kalendarzy na 2019 r.
 • 12.09.2018
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach VII rundy konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-010/17 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych.
 • 24.08.2018
  Uprzejmie informujemy, że zatwierdzona została nowa, dwunasta wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) PO WER, która jest dostępna w załączniku poniżej.
 • 18.07.2018
  Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przeznaczony jest do wykorzystania przez instytucje pośredniczące i beneficjentów.
 • 11.07.2018
  W związku z problemami po stronie Wykonawcy Systemu, informujemy o przejściowych trudnościach z pracą w SL2014. Opisana sytuacja może się utrzymywać przez kilka następnych dni, dlatego decyzją IP w KPRM termin na składnie wniosków o płatność przez beneficjentów zostaje wydłużony do dnia 20 lipca 2018 r.
 • 02.07.2018
  Ochrona danych osobowych jest jednym z istotnych zagadnień podczas realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Należy dbać o to, aby przestrzegać przepisów ochrony przetwarzania danych osobowych na każdym etapie aplikowania o środki pochodzące z PO WER i realizacji projektu.
 • 29.05.2018
  Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. w części dotyczącej kwalifikowalności kosztów pośrednich projektu (podrozdział 6.6 oraz 8.4) i ma charakter instruktażowy.

Strony