Aktualności

 • 09.01.2014
  Rada Ministrów przyjęła projekt Umowy Partnerstwa, będącej najważniejszym dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich, a także projekty krajowych programów operacyjnych.
 • 17.12.2013
  Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2) w Priorytecie V przypomina, że zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie projektów, Beneficjenci nie będący państwowymi jednostkami budżetowymi, zobowiązani są do zwrotu niewydatkowanej części dotacji celowej do dnia 31 grudnia danego roku.
 • 23.10.2013
  Przewodniczył mu wiceminister Paweł Orłowski. We wszystkich spotkaniach wzięło udział blisko tysiąc osób.
 • 16.10.2013
  Instytucja Zarządzająca POKL udostępniła w dniu 7 października br. nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP)
 • 29.08.2013
  Instytucja Zarządzająca (IZ) PO KL planuje udostępnić nową wersję 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL, która będzie obowiązywała od 16 września br. Zmiana wersji podyktowana jest przede wszystkim dostosowaniem aplikacji do obsługi nowych wskaźników w związku z przeglądem śródokresowym Priorytetu V.
 • 29.08.2013
  W dniu 16.08.2012 zawarta została umowa o dofinansowanie projektu systemowego nr UDA-POKL.05.01.01-00- 00/19, pn. „Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej”. Wartośc projektu wynosi 2 750 000,00 zł.
 • 24.07.2013
  Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.1 Programu Kapitał Ludzki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów planuje zlecenie wykonania usługi redakcji, opracowania graficznego, przygotowania do druku i druku publikacji prezentującej efekty działań realizowanych w ramach projektów w zakresie Działania 5.1 PO KL.
 • 12.07.2013
  10 lipca br. odbyło się XIII posiedzenie Komitetu Koordynującego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, podczas którego przedstawiono obecny stan ich realizacji oraz stan prac nad umową partnerstwa. Prezentacje z posiedzenia znajdą Państwo w załączeniu.
 • 09.07.2013
  Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wprowadzone w dokumencie zmiany wynikają z nowej wersji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzonej 30 kwietnia 2013 r. przez Radę Ministrów i przekazanej do akceptacji Komisji Europejskiej, a także z przeglądu śródokresowego Priorytetu V PO KL, przeprowadzonego w 2012 r. przez Instytucję Zarządzającą PO KL zgodnie z przepisami Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
 • 09.07.2013
  1 lipca 2013 r. Pani Minister Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego podpisała zmienioną wersję (dziewiątą) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Wytyczne wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2013 r. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie projektu PO KL, przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji Wytycznych. Tym samym, wydatki ponoszone od 15 lipca 2013 r. w projektach realizowanych w ramach PO KL muszą być zgodne z nowymi Wytycznymi.
 • 05.07.2013
  W dniu 27 czerwca 2013 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • 25.04.2013
  W dniu 25.04.2013 wydane zostały decyzje o dofinansowanie projektów systemowych nr UDA-POKL.05.01.01-00- 003/12 dla projektu pn. „Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej” oraz nr UDA-POKL.05.01.01-00-005/12 dla projektu pn. „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”, których Beneficjentem jest Departament Służby Cywilnej KPRM. Wartość projektów wynosi odpowiednio 8 500 000 zł oraz 25 000 000 zł.
 • 19.02.2013
  W dniu 12.02.2013 wydana została decyzja o dofinansowanie projektu systemowego nr UDA-POKL.05.01.01-00- 004/12-00, pn. „Wsparcie reformy administracji skarbowej”, którego Beneficjentem jest Departament Służby Cywilnej KPRM. Wartość projektu wynosi 3 200 000,00 zł.
 • 15.02.2013
  W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi problemów z obsługą wniosków o płatność w wersji 6.4.0 Generatora Wniosków Płatniczych Instytucja Zarządzająca 13 lutego br. udostępniła Generator Wniosków Płatniczych w wersji 6.4.1.
 • 12.02.2013
  11 lutego 2013 r. udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 6.4.0.
 • 06.02.2013
  Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki zatwierdziła Plan Działania dla Priorytetu V POKL na 2013 rok z wyłączeniem projektu systemowego Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP oraz konkursu A.2 w Poddziałaniu 5.2.1. Szczegółowe informacje nt. przyczyn wyłączenia wymienionych działań oraz możliwości ich odblokowania znajdą Państwo w zamieszczonym poniżej piśmie IZ POKL.
 • 09.01.2013
  W dniu 03.01.2012 zawarta została umowa o dofinansowanie projektu systemowego nr UDA-POKL.05.01.01-00- 002/12-00, pn. „Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej - narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji”. Wartośc projektu wynosi 3 770 870,00 zł.
 • 02.01.2013
  Instytucja Zarządzająca zatwierdziła nowe Zasady finansowania PO KL, które obowiązują od 1 stycznia 2013 r.
 • 31.12.2012
  Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła wersję 8.6 Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA)
 • 31.12.2012
  24 grudnia 2012 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą Programu Kapitał Ludzki.

Strony