Aktualności

 • 04.10.2011
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizowało konferencję poświęconą zagadnieniom wymiaru terytorialnego Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 28.09.2011
  Rozpoczęła się piąta edycja konkursu "Dobre praktyki EFS". Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Przeznaczony jest dla projektodawców realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.
 • 28.09.2011
  Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans w Komisji Europejskiej wyprodukowała nowy film edukacyjny o Europejskim Funduszu Społecznym. Film zawiera podstawowe informacje o EFS oraz przykłady udzielonego wsparcia, historie kobiet i mężczyzn, którym EFS pomógł na rynku pracy w róznych krajach europejskich. Materiał dostępny jest w 23 językach.
 • 26.09.2011
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) rozpoczyna kolejny etap kampanii społecznej poświęconej promocji zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Spot reklamowy, wykorzystywany w kampanii, zostanie pokazany w kinach w całej Polsce. Spot będzie można zobaczyć od 23 września do 27 października 2011 r.
 • 23.09.2011
  W dniach 19-20 września br. w Białymstoku odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki (PO KL). Najważniejszym punktem posiedzenia była informacja na temat postępu prac nad przeglądem śródokresowym PO KL.
 • 12.09.2011
  Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki udostępniła w dniu 7 września 2011 r. nową wersję 6.4.6.16 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line narzędzia.
 • 09.09.2011
  Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Centrum Projektów Europejskich podjęło decyzję o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń na konkurs "Dobre praktyki EFS" do dnia 23 września br.
 • 02.09.2011
  Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki uaktualniła dokumet "FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL". Aktualizacja uwzględnia zmianę sposobu ujmowania uczestników projektów, w których występuje wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
 • 24.08.2011
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało informację o postępie w realiacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.
 • 24.08.2011
  W Działaniu 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Programu Kapitał Ludzki realizowany jest projekt innowacyjny testujący p.n. ”Innowacyjny System Wspierania Oceny Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD”. Beneficjentem wdrażającym projekt jest Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych.
 • 01.08.2011
  Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego i Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosiły ogólnopolski konkursu dla nauczycieli i studentów na scenariusz zajęć na temat Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 01.08.2011
  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 sierpnia br. Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 4.2.9.
 • 26.07.2011
  Uprzejmie informujemy, iż Plan działania dla Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Kapitał Ludzki został zmieniony na podstawie uchwały nr 79 Komitetu Monitorującego PO KL w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Planach Działania komponentu centralnego i regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2011 rok.
 • 20.07.2011
  Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki udostępniła dokument pt. "Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci". Opracowanie zawiera zestawienie najczęściej popełnianych błędów oraz przykładów niewystarczającego wykorzystania potencjału projektu w kontekście promowania równości szans kobiet i mężczyzn. Dzięki analizie dotychczas popełnianych błędów możemy ich uniknąć w przyszłości.
 • 06.07.2011
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało zaktualizowaną "Procedurę uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych w ramach NSS 2007-2013 oraz Funduszu Spójności 2004-2006, Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na 2011 rok z części 83, poz. 8, 19, 98, 99".
 • 30.06.2011
  1 lipca 2011 r. Polska obejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.
 • 29.06.2011
  W dniu 29 czerwca br. odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowany został projekt Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia. Projekt ten jest realizowany przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szkołą Główną Handlową. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Programu Kapitał Ludzki.
 • 24.06.2011
  W dniu 20 czerwca 2011 r. Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska wraz z uczniami jednej z warszawskich szkół podstawowych uruchomiła nowy portal dla dzieci i młodzieży o Funduszach Europejskich http://www.euroman.gov.pl/.
 • 21.06.2011
  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 czerwca br. Instytucja Zarządzająca dla Programu Kapitał Ludzki udostępniła nową wersję 4.2.8 Generatora Wniosków Płatniczych (GWP).
 • 13.06.2011
  W dniach 6-7 czerwca br. odbyło sie XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki. Członkowie Komitetu spotkali sie tym razem w Świlczy k. Rzeszowa.

Strony