Aktualności

 • 31.12.2012
  21 grudnia 2012 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • 18.12.2012
  W dniu 10 grudnia 2012 r. Krajowa Sieć Tematyczna w obszarze Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchwałą nr 45 pozytywnie zwalidowała produkt finalny projektu innowacyjnego testującego realizowanego przez Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych pn. Innowacyjny System Wspierania Oceny Skutków Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych (iSWORD).
 • 18.12.2012
  Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2) w Priorytecie V przypomina, że zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie projektów, Beneficjenci nie będący państwowymi jednostkami budżetowymi, zobowiązani są do zwrotu niewydatkowanej części dotacji celowej do dnia 31 grudnia danego roku.
 • 18.12.2012
  W dniu 14.12.2012 zawarta została umowa o dofinansowanie projektu systemowego nr UDA-POKL.05.01.01-00- 001/12-00, pn. „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej”.
 • 26.11.2012
  Instytucja Zarządzająca PO KL opublikowała znowelizowaną wersję dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.
 • 14.11.2012
  Instytucja Zarządzająca PO KL, działając na podstawie uchwały nr 101 Komitetu Monitorującego PO KL z 20 czerwca 2012 r. oraz uchwały nr 103 Komitetu Monitorującego PO KL z 22 sierpnia 2012 r., zatwierdziła Plan Działania na rok 2012 dla Działania 5.1 Priorytetu V PO KL.
 • 18.10.2012
  Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.1 Programu Kapitał Ludzki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów planuje zlecenie wykonania usługi redakcji, opracowania graficznego, przygotowania do druku i druku publikacji prezentującej efekty działań realizowanych w ramach projektów w zakresie Działania 5.1 PO KL.
 • 24.09.2012
  19-20 września 2012 r. w Częstochowie odbyło się dwudzieste drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki (KM PO KL), któremu przewodniczył wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski. Najważniejszym punktem posiedzenia była dyskusja dotycząca projektów Planów działania na 2013 r., w tym założeń i rekomendacji dla realizacji komponentu centralnego i regionalnego w 2013 r. oraz harmonogramu dalszych prac nad przyjmowaniem Planów Działań na 2013 r.
 • 21.09.2012
  Na stronie projektu Ministerstwa uczące się (MUS) realizowanego w ramach Poddziałania 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr została zamieszczona wyszukiwarka praktyk w zakresie zarządzania wiedzą stosowanych w sektorze publicznym za granicą oraz w organizacjach sektora prywatnego.
 • 29.08.2012
  24 sierpnia 2012 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adam Zdziebło podpisał zmienioną wersję Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL.
 • 28.08.2012
  Wpływ Funduszy Europejskich na rozwój Polski jest pozytywny. Oddziałują one w istotnym stopniu na wzrost gospodarczy, aktywność inwestycyjną i rynek pracy w Polsce, a także na wewnętrzną i zewnętrzną równowagę gospodarki. Jeszcze silniejsze ma być oddziaływanie polityki spójności na rozwój Polski w latach 2013-2015 r. To najważniejsze wnioski płynące z badań nad wpływem Funduszy Europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy Polski, przygotowywanych cyklicznie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • 24.08.2012
  14 sierpnia 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję (ósmą) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki.
 • 22.08.2012
  Lipiec 2012 r. był pierwszym miesiącem sprawowania przez Cypr funkcji prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Prezydencja cypryjska wyznaczyła sobie następujące główne cele do osiągnięcia w obszarze negocjacji rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014-2020: porozumienie w Radzie dotyczące otwartych bloków negocjacyjnych do końca 2012 roku, rozpoczęcie nieformalnych spotkań Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego (Trilogów) oraz przeprowadzenie wstępnej dyskusji na temat programowania i wdrażania polityki spójności 2014-2020 w poszczególnych państwach członkowskich.
 • 31.07.2012
  Na stronie internetowej projektu iSWORD zostały zamieszczone podręczniki multimedialne umożliwiające zapoznanie się z możliwościami, jakie dają narzędzia iSWORD.
 • 31.07.2012
  W związku z podjęciem przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchwały nr 102 z 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany ogólnego kryterium horyzontalnego oraz zmian kryteriów szczegółowych zawartych w Planach Działania na 2012 r. w ramach komponentu centralnego i regionalnego PO KL, Instytucja Zarządzająca Programem dokonała aktualizacji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2012 r.
 • 31.07.2012
  Przedstawienie stanu realizacji Funduszy Europejskich oraz prac programowych prowadzonych przez resort w kontekście nowej perspektywy finansowej, a także zmiana Linii demarkacyjnej pomiędzy programami Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej były celem XI Posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego. W spotkaniu, które odbyło się 11 lipca 2012 r. w Warszawie, uczestniczył wiceminister Marceli Niezgoda.
 • 31.07.2012
  28 czerwca 2012 r. odbyło się seminarium Organizacyjne uczenie się w polskiej administracji publicznej, podczas którego zaprezentowano wyniki projektu Ministerstwa Uczące Się (MUS), którego beneficjentem jest Uniwersytet Warszawski.
 • 13.07.2012
  Jak zarządzać, utrzymując wysokie standardy równego traktowania? Na to pytanie mają odpowiedzieć analizy wyników ogólnopolskich badań w ramach projektu "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia" oraz konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych i rządu. Projekt nadzoruje Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.
 • 13.07.2012
  5 lipca br. w Warszawie odbyła się organizowana przez Departament Służby Cywilnej KPRM konferencja podsumowująca projekt, którego głównym celem była modernizacja systemów zarządzania oraz podnoszenie kompetencji kadr w wybranych urzędach administracji rządowej poprzez realizację usprawnień w około 30 urzędach wybranych w trybie otwartego naboru.
 • 05.07.2012
  Od 1 lipca 2012 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki (SzOP). Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Pawła Orłowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 28 czerwca 2012 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.

Strony